Denne danske hjælpeside er ikke ajourført. Se også

Hvordan man laver elektroniske søkort

EPS systemet virker ved at man indscanner søkort i rektangler, der dækker samme areal. Hvert rektangel dækker et helt antal bredde-minutter gange et helt antal længdeminutter. Det betyder at cylinderprojektioner (fx. Mercator) kan bruges. Det er ikke nødvendigt at indscanne alle søkort er i samme opløsning. Det er heller ikke nødvendigt at indscanne alle rektangler fra eet søkort i samme opløsning. De indscannede rektangler behøver ikke dække lige store arealer. Indscannede søkort behøver ikke at være i samme målestok.

I demonstrationseksemplet er rektanglerne fx. 10'x10'. Det svarer til rektanglerne indtegnet på det originale søkort.

Søkort kan indscannes som GIF eller JPG. Hvert rektangel gemmes i en fil benævnt efter det sydvestlige hjørne, rektanglets størrelse og kvaliten af det scannede kort. Kvaliteten måles i DPD (Dot Per Degree).

Fx. er "55g50N12g40E_10x20q4000.jpg" et 4000 DPD rektangel der dækker områdes fra 55°50'N 12°40E' til 56°00'N 13°00E'. De 4000 DPD angiver at kortet kan vises i en forstørrelse med op til 4000 pixels per grad. Det bruges hvis der er flere indscannede kort, der dækker samme område. Normalt vil kort med større målestok have færre DPD. Dvs. hvis man zoomer ud, vil EPS kunne skifte fra fx. et 1:70000 kort til et oversigtskort.

Tips ved indscanning af kort

Konfigurering

HTML-filerne og .class-filerne placeres i samme katalog, kaldet EPSDIR.

Alle rektangler placeres i underkataloget, default er 'EPSDIR/charts'.

"Save options" i "Save"-menuen gemmer følgende. parametre.

De fleste parametre sættes ved at indtaste den nye værdi i indput feltet og vælge parametren i "Set" menuen.

På visse platforme er filoperationer ikke tillades. Man må så rette i filen "eps.prp".

Brug af EPS systemet

Når systemet startet, kommer der et vindue. Man kan ændre størrelsen af dette vindue så det passer til skærmen.

Til venstre er selve kortet. Til venstre og forneden er to rulleskakter. Foroven er 8 knapper.

Til højre er der placeret nogle paneler. "Input" feltet foroven bruges til al input, undtagen positioner, som indtastes i positionsfelterne nedenunder.

Under positionsfelterne er waypoint-listen. Et waypoint kan vælges ved at klikke på det. Under the waypoint listen, er rute-listen. Når en rute vælges (ved at klikke på den) vises waypoint'ene i ruten i listen "WP's in rute" listen nedenunder. Forneden er uddata feltet placeret. Det bruges til fejlmeldinger og forskellige slags uddata.

Nå man klikker med venstre musetast på kortet vises koordinaterne forneden og søkorts-markøren sættes. Søkorts-markøren ser sådan, ud.

Brug af søkortet

Visning af kortet kontrolleres med piletastrene, rullleskakterne og zoom-vælgeren. Selvom det områdes, det viste søkort dækker, som regel er ret lille, er det i princippet hele jorden man scroller hen over. Derfor kan man scrolle uendelige i alle retninger. Når "boblen" i rulleskakten er i enden af skakten, kan man trykke på den lille trekant, og boblen vil hoppe tilbage i midten af rulleskakten uden af kortet scroller.

Man kan godt scrolle sig uden for det område, man har indscannet. Det er praktisk fordi ruter, waypoints og spor, fungerer uden indscannet kort.

Med zoom-vælgeren kan man zoome op og ned.

Waypoints på kortet vises som en rød klat med et navn.

Ruter vises som blå linier. I midten af hvert ben i en rute vises længden af benet. Ved hvert waypoint i en rute vises den tilbagelagte afstand siden starten af ruten.

Sporet (eng: "track") vises som grønne linier. EPS vælger vilkårlige punkter (vis som firkanter) og angiver den gennemsnitlige fart mellem disse punkter.

Rektanglerne indlæses efterhånden som de bliver synlige (pga. scrolling eller zoom'ning). Derfor kan system være lidt langsomt i starten, indtil alle de mest brugte rektangler er indlæst.

Hvordan man tilføjer et waypoint

Man kan tilføje et waypoint ved at indtaste navnet på waypointet i Input-feltet og enten sætte søkortsmarkøren og klikke på "add cursor WP" knappen eller ved at indtaste positionen i positionsfeltene klikke på "Add Pos WP" knappen. Waypoints er identificeret ved navn og position. Dvs man kan have flere waypoints med samme navn men forskellig position. Hvis et waypoint er aktivt (valgt) vil nye waypoint blive indsat i waypoint-listen efter det aktive.

Hvordan man tilføjer en ny rute

En ny (tom) rute tilføjes ved at taste navnet på ruten ind i input-feltet of klikke på "add Route" knappen.

Hvordan man indsætter et Waypoint i en Route

Ruten må først vælges ved at klikke på navnet i rutelisten. Hvis det nye waypoint ikke ønske indsat som det sidste i ruten, vælges, det waypoint i ruten, som det nye skal indsættes efter. Waypointet kan indsættes på tre måder:

Go to Waypoint

Man kan scrolle så et bestemt waypoint havner midt i søkortsvinduet. Dette gøres ved at vælge waypointet og klikke ""Go to waypoint" knappen eller ved at dobbeltklikke waypoint'et.

Hvordan man tilføjer en position til sporet

Positioner tilføjes sporet med dem midterste museknap.

Læsning af waypoints, ruter og spor gemt i filer

Filnavnet indtastes i input-feltet og "Load Waypoints", "Load Track" eller "Load Routes" knappen klikkes.

Hvis en rute indeholder et waypoint, der ikke er i waypoint-listen, tilføjes det til waypoint-listen.

EPS systemet kan læse file produceret af "gpstrans" programmet (Brug DDD eller DMM formatet ved downloading af data med gpstrans).

Garlink/WinGPS ruter og waypoint filer burde også virke. Det er formatet, der bruges til import og eksport af WinGPS (.SWP og .RWP files). Spor filer kan ikke læses eller skrives. Men hvis nogen sender mig nogle eksempler på sådanne filer, vil jeg implementere det.

Jeg vil prøve at understøtte andre formater, hvis nogen har brug for det og sender mig en specifikation på formatet og et eksempel på en fil.

Hvordan man gemmer waypoints, ruter og spor

Waypoints, ruter og spor gemmes v.h.a. "output" menuen. De gemmes under navnet angivet i input-feltet.

Hvordan man kommunikerer med en GPS enhed

EPS kan læse NMEA uddata fra GPS apparater. Vælg "Display NMEA output" i "File" menuen. EPS gemmer de loggede positioner og viser positionerne på skærmen. EPS sørger for at at den aktuelle position altid findes på skærmen.

Man kan gemme de loggede position "Save" menuen. GPS enheden skal være tilsluttet, tændt og indstillet til NMEA 183 protokollen.

Garmin protokollen

Hvis GPS apparatet er af mærket Garmin, kan man udveksle waypoints, ruter og spor melle EPS og apparatet. Det gøres i "File" menuen. GPS enheden skal være tilsluttet, tændt og indstillet til GRMN/GRMN protokollen.

Demo Søkortet

Det er tegnet af mig. Jeg har ikke brugt de indscannede søkort af copyright-hensyn. Det er et søkort (1:70000) af Sundet, nord.

Waypoint'et SVANEM er Svanemøllehavnen. Det er der min båd er.

Waypoint-, rute- og spor-filerne, "w0.wpt", "r0.rt", and "t0.trk", indlæses ved start af demo-eksemplet. Sporet er delvist konstrueret. Det blev lavet men båden var på land.

TO DO

Downloading og installation

The fuld distribution indeholder kildetekst, klasser and demo søkort. Fylder ca. 700KByte. The lille distribution indeholder kildetekst og klasser men ikke demo kort. Fylder ca. 200KByte.

Platforme og Ydelse

Med JDK. kør som "java EPS"

Med Netscape læs "netscape.html".

Med MSIE, læs "browser.html".


Niels Elgaard Larsen

email: elgaard@diku.dk